Why

Manos Kourtis - guitar
Phlippos Kostavelis - piano
Agamemnon Mardas - bass
Stergios Koias - drums

July 2018